Uitslagen Meike

Gezondheid

Heupdysplasie: d.d. 10-10-2014, HD A Norbergwaarde 38

Goniodysplasie: d.d. 12-02-2014, onbeslist

Show

KCM NHC - Soest: d.d. 26-06-2011, 3 ZG

Euro Dog Show - Leeuwarden: d.d. 04-09-2011, ZG

KCM NHC - Utrecht: d.d. 17-06-2012, 1U

KCM NHC - Utrecht: d.d. 28-06-2014, 2U

Sport

Schapenaanlegtest NHC - Soest: d.d. 26-06-2011, geslaagd

FCI-HWT ts NHC - Groede: d.d. 20-05-2012, Herding Working Test (traditional style), 70 p. geslaagd

IHT 1 ts NHC - Groede: d.d. 29-08-2015, International Herding Trail  class 1, very good, 1e plaats 55 p. geslaagd

IHT 2 ts CASB - Valpuiseaux (FR): d.d. 14-03-2016, International Herding Trail  class 2, very good, 3e plaats 73,5 p. geslaagd